ROAD TRANSPORT

We organize international road transport of your goods, we have available all types of vehicles that can provide timely and professional shipping and delivery of your goods.

We are prepared to organize:

 • Full loads and / or partial loads up to 24 t, using classical lorries 13,6 m
 • Jumbo or mega trucks with loading heights up to 3 m and 120 m3, load up to 24 t
 • Smaller vehicles weighing 3,5 t, 6 t, 7,5 t
 • Vans with capacity from 12 m3 to 22 m3 with space of 5-10 pallets
 • For express transport we use smaller vehicles with the possibility of transportation with two drivers on board
 • Storage in our and our partners warehouses

EXPRESS TRANSPORT

We can organize express transportation, and transportation with the shortest possible transit time to your goods as soon as possible from point A to point B.

We all know how sometimes it is important that the goods arrive at a certain place at exactly given timeframe. If you have a need for this type of transport then you are in the right place. Your goods are the safest and the fastest in our hands.

SEA TRANSPORT

Transports with the help of cargo ships are "green" and more favorable option when it comes to the transport of heavy goods. In cooperation with several international shipping companies we are ready to meet your every need for this type of transport.

Our services:
 • The organization of overseas transport from and to all ports around the world
 • Control of cargo and transshipment
 • Transport insurance

AIR TRANSPORT

Transportation of goods by cargo aircraft certainly is the fastest mode of transport, especially when it comes to distant destinations and transcontinental transportation.

We can organize air transport for any kind of goods, no borders, where is a destination more exotic represents for us a greater challenge. In addition to the air transport we organize delivery of goods to / from the airport, insurance, loading and unloading. Apart from regular air transport, we are able to offer you and the organization of the special air transport. For more information feel free to contact us.

SPECIAL TRANSPORT

We are able to organize transport of cargo regardless of size and weight. Besides the transportation we will take care for all necessary permits. You just tell us where to load the cargo and where to unload.

REPRESENTATION ABROAD

You have a good product or service? It's time to expand your business beyond the borders of your country? Our extensive network of associates and business partners throughout Europe allows you to grow the business easier than ever before. Contact us with confidence.

About us


About us

The company TerraLog Ltd. is specialized in organizing international and domestic transport of all kinds of goods with the help of all available means of transportation. Trust and respect - among co-workers and customers, are the basis of our quality business relationships.QUALITY OF SERVICE

By providing its maximum contribution to the work we find the best solutions achieved to the satisfaction of all parties involved - for us, the key factors are quality of service and the company's reputation, speed, reliability and accuracy.

OUR TEAM

Our team consists of motivated professionals who are available 24 hours a day, and are fully committed to their work. The knowledge and experience that have been gained in related companies allows us to provide a wide range of services tailored to the needs of our clients.CONTACT US WITH CONFIDENCE

"If we want to achieve great things, we must not only act, but also dream, not only plan but also believe."

Anatole France

Contact us


TerraLog d.o.o.

Privacy Policy


Društvo TerraLog d.o.o., Cehovska ulica 1, Varaždin; OIB: 79001944320 specijalizirano je za organizaciju međunarodnih i domaćih transporta svih vrsta robe uz pomoć svih dostupnih transportnih sredstava. 

Povjerenje i poštovanje među poslovnim partnerima i prema klijentima osnova su svakog kvalitetnog poslovnog odnosa. Stoga društvo TerraLog d.o.o. osobne podatke svojih poslovnih partnera i klijenata prikuplja isključivo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku: Opća uredba o zaštiti podataka), kao i u skladu s odredbama propisa donesenih na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ova obavijest ne odnosi se na obradu osobnih podataka zaposlenika i potencijalnih zaposlenika društva TerraLog d.o.o., budući da ista podliježe odvojenom skupu pravila.

Kada obrađuje osobne podatke potencijalnih i postojećih poslovnih partnera i klijenata te njihovih zastupnika i zaposlenika, društvo TerraLog d.o.o. smatra se Voditeljem obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka.

   

   

 • Kategorije osobnih podataka koje društvo TerraLog d.o.o. obrađuje 

 •  

 

Prilikom obavljanja svoje djelatnosti, društvo TerraLog d.o.o. obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka potencijalnih i postojećih poslovnih partnera i klijenata, njihovih zastupnika i zaposlenika (u nastavku skupno: ispitanici):

 

 • ime i prezime poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe

 • osobni identifikacijski broj poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe 

 • poslovni e-mail i poslovni telefon poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe

 • broj transakcijskog računa poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe

 • ime i prezime, poslovnu e-mail adresu i poslovni telefon fizičkih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog partnera ili klijenta 

 • ime i prezime, poslovni e-mail i poslovni telefon zaposlenika poslovnog partnera ili klijenta 

 • sjedište poslovnog partnera ili klijenta

 • broj registracije vozila poslovnog partnera ili klijenta 

 • informacije o pruženoj usluzi ili kupljenoj robi, uključujući njihovu količinu i vrijednost

 

   

   

 • Pravni temelj i svrha obrade osobnih podataka 

 •  

 

Društvo TerraLog d.o.o. osobne podatke potencijalnih i postojećih poslovnih partnera i klijenata, njihovih zastupnika i zaposlenika obrađuje na temelju ovlaštenja sadržanih u članku 6. stavku 1. točkama (b), (c) i (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, a sve kako bi moglo:

 • s potencijalnim poslovnim partnerima i klijentima pregovarati u pogledu zasnivanja poslovnog odnosa

 • ispuniti obveze i ostvariti prava utvrđena ugovorom sklopljenim s poslovnim partnerom ili klijentom

 • ispuniti svoje obveze utvrđene prisilnim propisima

 • zaštititi svoj legitimni interes usmjeren na obavljanje poslovne djelatnosti, odnosno legitimni interes poslovnog partnera ili klijenta usmjeren na obavljanje njihove poslovne djelatnosti

 

U odnosu na potencijalne i postojeće poslovne partnere i klijente koji su prethodno iskazali namjeru za poslovnom suradnjom, društvo TerraLog d.o.o., na temelju legitimnog interesa iz članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, radi provedbe marketinških aktivnosti, može obrađivati sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • ime i prezime poslovnog partnera i klijenta, njihovog zastupnika ili zaposlenika

 • poslovnu e-mail adresu poslovnog partnera i klijenta, njihovog zastupnika ili zaposlenika,

 

a sve kako bi istima moglo dostaviti promotivne materijale društva TerraLog d.o.o. 

 

Prilikom slanja promotivnih materijala,  društvo TerraLog d.o.o. svakog ispitanika obavještava o njegovom pravu na podnošenje prigovora u pogledu dostave promotivnih materijala, nakon čega društvo TerraLog d.o.o., u odnosu na ispitanika koji istakne prigovor, obustavlja svaku daljnju marketinšku aktivnost. 

Na temelju dobrovoljne, izričite i pisane privole, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka, društvo TerraLog d.o.o. može obrađivati i druge kategorije osobnih podataka ispitanika, a za svrhe i u trajanju navedenom u privoli. 

Osobni podaci ispitanika obrađivati će se isključivo za svrhe za koje su prikupljeni.

   

   

 • Vrijeme obrade osobnih podataka

 •  

 

Osobni podaci potencijalnih poslovnih partnera i  klijenata u pogledu kojih nije došlo do zasnivanja poslovnog odnosa te osobni podaci njihovih zastupnika i zaposlenika,  čuvaju se najdulje godinu dana, osim ako bi prisilnim propisima bio određen duži rok čuvanja ili bi isti bili dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, a u kojem se slučaju prikupljeni podaci mogu čuvati do okončanja spomenutih postupaka.

 

Osobni podaci poslovnih partnera i klijenata s kojima je društvo TerraLog d.o.o. zasnovalo poslovni odnos te osobni podaci njihovih zastupnika i zaposlenika, čuvati će se za vrijeme trajanja poslovnog odnosa. Nakon prestanka poslovnog odnosa prikupljeni osobni podaci će se trajno izbrisati, osim podataka čiju obradu nalažu prisilni pravni propisi i podataka koji predstavljaju dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, a u kojem se slučaju prikupljeni podaci mogu čuvati do isteka roka predviđenog prisilnim pravnim propisima.  

Osobni podaci prikupljeni na temelju privole ispitanika obrađivati će se do opoziva privole, a najdulje u trajanju navedenom u privoli na temelju koje se obrađuju. Danu privolu ispitanik može, bez ikakvih štetnih posljedica, opozvati u bilo kojem trenutku.

 

   

   

 • Dijeljenje osobnih podataka s drugim primateljima

 •  

S obzirom da društvo TerraLog d.o.o. pruža uslugu posredovanja između više poslovnih subjekta, isto će, kako bi ispunilo svoju ugovorom preuzetu obvezu, u određenim situacijama biti primorano s trećim stranama podijeliti prikupljene osobne podatke svojih klijenata i poslovnih partnera, njihovih zastupnika i zaposlenika (primjerice,  ime, broj registracije vozila, kontakt i slično). 

Isto tako, određene osobne podatke društvo TerraLog d.o.o., će podijeliti s primateljima koji osobne podatke obrađuju u ime i za račun društva TerraLog d.o.o., u okviru specijaliziranih usluga koje mu pružaju (primjerice: računovodstvene usluge, pravne usluge.). Takvi pravni subjekti smatraju se Izvršiteljima obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka. S Izvršiteljima obrade osobnih podataka društvo TerraLog d.o.o. sklopiti će Ugovor o obradi osobnih podataka, u skladu s odredbama utvrđenim Općom uredbom o zaštiti podataka. 

Također, kako bi ispunilo svoje zakonske obveze, društvo TerraLog d.o.o. će određene osobne podatke klijenata i poslovnih partnera biti dužno podijeliti s tijelima javne vlasti (npr. poreznim tijelima). 

Kategorije i obujam osobnih podataka koje dijeli s drugim primateljima, društvo TerraLog d.o.o. će ograničiti na najmanju moguću mjeru.

   

   

 • Prava ispitanika

 •  

Radi dobivanja uvida u Vaše osobne podatke koje društvo TerraLog d.o.o. obrađuje, radi informiranja o načinu njihove obrade, radi njihovog ispravka, brisanja, ograničenja obrade ili prenošenja, povlačenja privole za obradu osobnih podataka, odnosno podnošenje prigovora u pogledu obrade prikupljenih osobnim podataka, u svakom se trenutku, bez štetnih posljedica, možete obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka društva TerraLog d.o.o. bilo na adresi sjedišta društva: Cehovska ulica 1, Varaždin ili na adresu elektroničke pošte: petar@terralog.hr

 

U slučaju sumnje u povredu svojih osobnih podataka možete podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb. Međutim, cijenili bismo kada biste nam prije toga pružili priliku riješiti Vaše nedoumice u pogledu navedenog pitanja.

 

Our transport company has the capacity to meet all your transportation needs!