CESTNI PREVOZ

Organiziramo mednarodne cestne prevoze, zato imamo na voljo različne vrste vozil s katerimi lahko zagotovimo pravočasno ter strokovno nakladanje in dostavo Vašega blaga.

Pripravljeni smo organizirati:

 • Kompletne ali delne naklade do 24 t, z uporabo klasičnih tovornjakov 13,6 m
 • Jumbo ali mega tovornjake z nakladalno višino do 3 m oziroma 120 m3 in nosilnostjo do 24 t
 • Manjša vozila z nosilnostjo 3,5 t, 6 t, 7,5 t
 • Kombi vozila s prostornino od 12 m3 do 22 m3, ter prostorom za 5-10 palet
 • Za ekspres prevoze bomo uporabljali manjša vozila z dvema voznikoma, kar nam bo v pomoč, da bomo v najkrajšem možnem času pripeljali blago od točke A do točke B
 • Skladiščenje blaga v svojih prostorih, kakor tudi v prostorih svojih partnerjev

EKSPRESNI PREVOZ

Da bi Vaše blago kar se da hitro prišlo od točke A do točke B za Vas organiziramo ekspresne prevoze, torej prevoze z najkrajšim možnim tranzitnim časom.

Vsi vemo kako pomembno je, da nekaj pride ob pravem času na pravo mesto. Če si tudi Vi želite takšne vrste prevoza potem ste na pravem mestu, kajti Vaše blago nikjer ne bo tako hitro in varno pripeljano kot pri nas.

POMORSKI PREVOZ

Prevozne tovorne ladje so „zelena“ in bolj ugodna možnost, kadar gre za prevoz težkega blaga. V sodelovanju z nekaj mednarodnih ladijskih družb smo pripravljeni zadovoljiti vse Vaše potrebe.

Naše storitve:
 • Organizacija čezmorskih prevozov od in do vseh pristanišč po svetu
 • Organizacija nadzora tovora in prekladanja
 • Zavarovanje prevoza

ZRAčNI PREVOZ

Prevoz blaga z letalom je zagotovo najhitrejši način prevoza, predvsem kadar gre za oddaljene destinacije in medkontinentalne prevoze.

Za Vas organiziramo avionske prevoze za kakršnokoli vrsto blaga na katerokoli destinacijo (bolj ko je destinacija eksotična, večji izziv je to za nas). Poleg letalskega prevoza bomo organizirali dostavo blaga do/iz letališča, zavarovanje, natovarjanje in raztovarjanje. Za Vas pa lahko poleg rednega zračnega prevoza organiziramo tudi kondicioniran in izredni zračni prevoz. Za več informacij Vas prosimo, da nas kontaktirate.

IZREDNI PREVOZ

Za Vas lahko organiziramo prevoz blaga ne glede na velikost in težo le tega. Poleg prevoza pa bomo poskrbeli tudi za vsa potrebna dovoljenja. Vaša edina naloga je, da nam posredujete lokacijo natovarjanja in raztovarjanja.

ZASTOPANJE V TUJINI

Imate dober izdelek ali storitev? Čas je, da razširite svoje poslovanje preko meja vaše države? Naša obsežna mreža sodelavcev in poslovnih partnerjev po vsej Evropi vam omogoča, da povečate obseg poslovanja lažje kot kdajkoli prej. Pišite nam z zaupanjem.

O PODJETJU


NEKAJ BESED O PODJETJU

Podjetje Terra Log d.o.o. je specializirano za organizacijo mednarodnega in domačega prevoza vseh vrst blaga s pomočjo vseh razpoložljivih sredstev prevoza. Zaupanje in spoštovanje - med zaposlenimi in strankami, so temelj našega kakovostnega poslovnega odnosa.KAKOVOST STORITVE

Ker so za nas ključni dejavniki kakvostna storitev, izgled podjetja, hitrost, zanesljivost in natančnost - svoje delo opravljamo 100% in iščemo najboljše izvedljive rešitve, s katerimi zadovoljujemo svoje stranke.

Naša ekipa

Naša ekipa je sestavljena iz motiviranih strokovnjakov, ki so vam na voljo 24 ur na dan in se v celoti posvečajo svojemu delu. Znanja in dolgoletne izkušnje, ki smo jih pridobili nam omogočajo, da svojim strankam zagotavljamo široko paleto storitev.Na nas se obrnite z zaupanjem

„Kadar hočemo ustvariti nekaj velikega, moramo tudi sanjati in ne le delovati; treba je verjeti in ne samo načrtovati.“

Anatole France

Kontakt


TerraLog d.o.o.

Pravilnik o zasebnosti


Društvo TerraLog d.o.o., Cehovska ulica 1, Varaždin; OIB: 79001944320 specijalizirano je za organizaciju međunarodnih i domaćih transporta svih vrsta robe uz pomoć svih dostupnih transportnih sredstava. 

Povjerenje i poštovanje među poslovnim partnerima i prema klijentima osnova su svakog kvalitetnog poslovnog odnosa. Stoga društvo TerraLog d.o.o. osobne podatke svojih poslovnih partnera i klijenata prikuplja isključivo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku: Opća uredba o zaštiti podataka), kao i u skladu s odredbama propisa donesenih na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ova obavijest ne odnosi se na obradu osobnih podataka zaposlenika i potencijalnih zaposlenika društva TerraLog d.o.o., budući da ista podliježe odvojenom skupu pravila.

Kada obrađuje osobne podatke potencijalnih i postojećih poslovnih partnera i klijenata te njihovih zastupnika i zaposlenika, društvo TerraLog d.o.o. smatra se Voditeljem obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka.

   

   

 • Kategorije osobnih podataka koje društvo TerraLog d.o.o. obrađuje 

 •  

 

Prilikom obavljanja svoje djelatnosti, društvo TerraLog d.o.o. obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka potencijalnih i postojećih poslovnih partnera i klijenata, njihovih zastupnika i zaposlenika (u nastavku skupno: ispitanici):

 

 • ime i prezime poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe

 • osobni identifikacijski broj poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe 

 • poslovni e-mail i poslovni telefon poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe

 • broj transakcijskog računa poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe

 • ime i prezime, poslovnu e-mail adresu i poslovni telefon fizičkih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog partnera ili klijenta 

 • ime i prezime, poslovni e-mail i poslovni telefon zaposlenika poslovnog partnera ili klijenta 

 • sjedište poslovnog partnera ili klijenta

 • broj registracije vozila poslovnog partnera ili klijenta 

 • informacije o pruženoj usluzi ili kupljenoj robi, uključujući njihovu količinu i vrijednost

 

   

   

 • Pravni temelj i svrha obrade osobnih podataka 

 •  

 

Društvo TerraLog d.o.o. osobne podatke potencijalnih i postojećih poslovnih partnera i klijenata, njihovih zastupnika i zaposlenika obrađuje na temelju ovlaštenja sadržanih u članku 6. stavku 1. točkama (b), (c) i (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, a sve kako bi moglo:

 • s potencijalnim poslovnim partnerima i klijentima pregovarati u pogledu zasnivanja poslovnog odnosa

 • ispuniti obveze i ostvariti prava utvrđena ugovorom sklopljenim s poslovnim partnerom ili klijentom

 • ispuniti svoje obveze utvrđene prisilnim propisima

 • zaštititi svoj legitimni interes usmjeren na obavljanje poslovne djelatnosti, odnosno legitimni interes poslovnog partnera ili klijenta usmjeren na obavljanje njihove poslovne djelatnosti

 

U odnosu na potencijalne i postojeće poslovne partnere i klijente koji su prethodno iskazali namjeru za poslovnom suradnjom, društvo TerraLog d.o.o., na temelju legitimnog interesa iz članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, radi provedbe marketinških aktivnosti, može obrađivati sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • ime i prezime poslovnog partnera i klijenta, njihovog zastupnika ili zaposlenika

 • poslovnu e-mail adresu poslovnog partnera i klijenta, njihovog zastupnika ili zaposlenika,

 

a sve kako bi istima moglo dostaviti promotivne materijale društva TerraLog d.o.o. 

 

Prilikom slanja promotivnih materijala,  društvo TerraLog d.o.o. svakog ispitanika obavještava o njegovom pravu na podnošenje prigovora u pogledu dostave promotivnih materijala, nakon čega društvo TerraLog d.o.o., u odnosu na ispitanika koji istakne prigovor, obustavlja svaku daljnju marketinšku aktivnost. 

Na temelju dobrovoljne, izričite i pisane privole, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka, društvo TerraLog d.o.o. može obrađivati i druge kategorije osobnih podataka ispitanika, a za svrhe i u trajanju navedenom u privoli. 

Osobni podaci ispitanika obrađivati će se isključivo za svrhe za koje su prikupljeni.

   

   

 • Vrijeme obrade osobnih podataka

 •  

 

Osobni podaci potencijalnih poslovnih partnera i  klijenata u pogledu kojih nije došlo do zasnivanja poslovnog odnosa te osobni podaci njihovih zastupnika i zaposlenika,  čuvaju se najdulje godinu dana, osim ako bi prisilnim propisima bio određen duži rok čuvanja ili bi isti bili dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, a u kojem se slučaju prikupljeni podaci mogu čuvati do okončanja spomenutih postupaka.

 

Osobni podaci poslovnih partnera i klijenata s kojima je društvo TerraLog d.o.o. zasnovalo poslovni odnos te osobni podaci njihovih zastupnika i zaposlenika, čuvati će se za vrijeme trajanja poslovnog odnosa. Nakon prestanka poslovnog odnosa prikupljeni osobni podaci će se trajno izbrisati, osim podataka čiju obradu nalažu prisilni pravni propisi i podataka koji predstavljaju dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, a u kojem se slučaju prikupljeni podaci mogu čuvati do isteka roka predviđenog prisilnim pravnim propisima.  

Osobni podaci prikupljeni na temelju privole ispitanika obrađivati će se do opoziva privole, a najdulje u trajanju navedenom u privoli na temelju koje se obrađuju. Danu privolu ispitanik može, bez ikakvih štetnih posljedica, opozvati u bilo kojem trenutku.

 

   

   

 • Dijeljenje osobnih podataka s drugim primateljima

 •  

S obzirom da društvo TerraLog d.o.o. pruža uslugu posredovanja između više poslovnih subjekta, isto će, kako bi ispunilo svoju ugovorom preuzetu obvezu, u određenim situacijama biti primorano s trećim stranama podijeliti prikupljene osobne podatke svojih klijenata i poslovnih partnera, njihovih zastupnika i zaposlenika (primjerice,  ime, broj registracije vozila, kontakt i slično). 

Isto tako, određene osobne podatke društvo TerraLog d.o.o., će podijeliti s primateljima koji osobne podatke obrađuju u ime i za račun društva TerraLog d.o.o., u okviru specijaliziranih usluga koje mu pružaju (primjerice: računovodstvene usluge, pravne usluge.). Takvi pravni subjekti smatraju se Izvršiteljima obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka. S Izvršiteljima obrade osobnih podataka društvo TerraLog d.o.o. sklopiti će Ugovor o obradi osobnih podataka, u skladu s odredbama utvrđenim Općom uredbom o zaštiti podataka. 

Također, kako bi ispunilo svoje zakonske obveze, društvo TerraLog d.o.o. će određene osobne podatke klijenata i poslovnih partnera biti dužno podijeliti s tijelima javne vlasti (npr. poreznim tijelima). 

Kategorije i obujam osobnih podataka koje dijeli s drugim primateljima, društvo TerraLog d.o.o. će ograničiti na najmanju moguću mjeru.

   

   

 • Prava ispitanika

 •  

Radi dobivanja uvida u Vaše osobne podatke koje društvo TerraLog d.o.o. obrađuje, radi informiranja o načinu njihove obrade, radi njihovog ispravka, brisanja, ograničenja obrade ili prenošenja, povlačenja privole za obradu osobnih podataka, odnosno podnošenje prigovora u pogledu obrade prikupljenih osobnim podataka, u svakom se trenutku, bez štetnih posljedica, možete obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka društva TerraLog d.o.o. bilo na adresi sjedišta društva: Cehovska ulica 1, Varaždin ili na adresu elektroničke pošte: petar@terralog.hr

 

U slučaju sumnje u povredu svojih osobnih podataka možete podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb. Međutim, cijenili bismo kada biste nam prije toga pružili priliku riješiti Vaše nedoumice u pogledu navedenog pitanja.

 

Naše prevozno podjetje je zmožno izpolniti vse Vaše prevozne potrebe!